lt
en ru
Pradžia
En Ru

Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacija

Nuo 2021 m. birželio 1 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų renovacijai.

Tai reiškia, kad į valstybės paramą pretenduoti gali viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, gamybos paskirties ir kiti negyvenamosios paskirties pastatų savininkai ir valdytojai, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas.

Remiantis kvietime numatytomis sąlygomis, valstybės parama teikiama projektams, po atnaujinimo pasiekusiems ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę bei po renovacijos sutaupantiems ne mažiau kaip 40 proc. šilumos energijos sąnaudų.

Klimato kaitos programos lėšomis numatyta kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms – šildymo ir karšto vandens sistemos modernizavimui, atitvarų (sienų, lubų, grindų, cokolio), stogo, vidinių pertvarų šiltinimui, vėdinimo sistemos įrengimui ar modernizavimui, taip pat  atsinaujinančių energijos šaltinių elektros ar šilumos energijos gamybai įdiegimui, etc.

Projekto įgyvendinimo metu atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo išlaidos negali viršyti 50 proc. visos subsidijos sumos.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Kontaktai

VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ (BETA)
Tomas Giedris
E | t.giedris@betalt.lt 
T |  +370 659 67 414

Kvietimo tekstas

Įsakymas

Privalomi su paraiška pateikti dokumentai

Paraiškos forma

 Deklaracija apie susijusius asmenis (įmones)

Pagrindiniai teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ >>>;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ >>>;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-299 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“   >>>;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ >>>.

En Ru