Apie musNaujienosProjektaiMokymaiKorupcijos prevencijaStruktūra ir kontaktaiDirektoriaus darbotvarkė

Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa

Programos tikslas – didinti viešųjų pastatų energinį efektyvumą, iki 2020 m. sutaupant 60 GWh metinės pirminės energijos bei ženkliai sumažinant į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) – ne mažiau kaip 14 tūkst. tonų per metus.

Programos uždaviniai – iki 2020 m. renovuoti ne mažiau kaip 700 tūkst. kvadratinių metrų šių pastatų ploto (470 tūkst. kv. m – centrinės valdžios, 230 tūkst. kv. m – savivaldybių viešųjų pastatų) ir ne mažiau kaip 20 proc. sumažinti sąnaudas jiems šildyti.

Programos finansavimas –viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa bus finansuojama ES 2014–2020 m. paramos, taip pat valstybės ir savivaldybių, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis. Programa numato, kad centrinės valdžios viešųjų pastatų renovacija rūpinsis Energetikos ministerija, o savivaldybių – Aplinkos ministerija.

Programos įgyvendinimas – VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai yra pavesta kuruoti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių ar jų valdomų viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimą. Agentūra vykdo investicijų projektų parengimo finansavimą bei partnerystės sutarčių su savivaldybėmis pasirašymą; organizuoja proceso dalyvių mokymus bei teikia konsultacijas; vertina investicijų projektų atitiktį Programai.

Investicijų projekto parengimo išlaidų apmokėjimas:

– Įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 04.3.1-APVA-V-003, visoms savivaldybėms bus teikiamas finansavimas apmokant vieno investicijų projekto parengimo išlaidas, kurio parengimo paslaugų sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

– Investicijų projekto (jo dalies) parengimo paslaugos turi būti nupirktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais viešųjų pirkimų būdais ir savivaldybės patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis.

– Investicijų projektas (jo dalis), kurio parengimo paslaugų sutartis sudaryta ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., tačiau neatitinka „Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos“ ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-297 „Dėl kvietimo rengti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo pilotinius investicijų projektus“ nurodytų sąlygų, gali būti tikslinamas.

– Investicijų projekto (jo dalies) parengimo ir tikslinimo išlaidos gali būti apmokamos pagal pasirašytos partnerystės sutarties priedą tarp VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūros“ ir savivaldybės. Maksimali vieno viešojo pastato investicijų projekto (jo dalies) parengimo ir tikslinimo suma – 5.060,00 Eur.

KVIETIMAS RENGTI SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PILOTINIUS INVESTICIJŲ PROJEKTUS

VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMA

SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROJEKTŲ RENGIMO IR ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ, KURIEMS SIEKIAMA GAUTI FINANSAVIMĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR/AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, RENGIMO METODIKA

IŠSAMIOJO ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO VIEŠOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATUOSE METODIKA

PAVYZDINIS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO TEKSTAS

REKOMENDUOJAMOS INVESTICIJŲ PROJEKTO RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS

PRAŠYMO ĮVERTINTI VIEŠOJO PASTATO ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO INVESTICIJŲ PROJEKTĄ FORMA

PROJEKTŲ, PATEIKTŲ PAGAL APLINKOS MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 29 D. ĮSAKYMU NR. D1-297 PATVIRTINTĄ KVIETIMĄ RENGTI SAVIVALDYBĖMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROJEKTUS, SĄRAŠAS

Kodėl nepalaikoma IE8 naršyklė?

Nes mirštančių naršyklių mes nepalaikome. *

Dauguma šiandien naudojamų naršyklių automatiškai atsinaujina į naujausią versiją – įskaitant Chrome, Firefox ir Internet Explorer (pradedant IE9 versija). IE8 yra paskutinė Internet Explorer naršyklė, palaikoma Windows XP operacinėje sistemoje. Jau kitais metais Microsoft palaikymas šiai naršyklei bus oficialiai nutrauktas.

Parsisiųsti naujausią naršyklę ir vėl džiaugtis gyvenimu galite iš čia: