lt
en ru
Pradžia
En Ru

Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

Numatomas projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2016-08-25 iki 2018-12-31.

Projekto tikslas. Skatinti daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimą, siekiant pastatų energinio naudingumo didinimo bei energijos suvartojimo viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose sumažinimo.

Tai tęstinis projektas – sėkmingai įgyvendinti projektai:

 • Projektas Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-001 „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, I etapas“.
 • Projektas Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01-002 „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“

Projekto esmė:
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa yra ilgalaikė, vienas iš jos uždavinių yra plėtoti nuolatinį visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais, kad iki 2020 m. butų pasiekta ketinančiųjų dalyvauti įgyvendinant Programą arba savarankiškai diegti energijos taupymo priemones 60 proc. vertinimo kriterijaus reikšmės. 2015 m. gegužės mėn. atlikti tyrimai parodė, kad tik 29,4 % gyventojų, gyvenančių daugiabučiuose, pastatytuose pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus, (toliau – tikslinė grupė) ketina dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo programoje. Vadovaujantis tyrimo apie media priemonių efektyvumą išvadomis, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros Viešinimo strategijoje numatytos kompleksinės visuomenės sąmoningumą skatinančios informavimo priemonės (TV, radijas, spauda, internetas), švietimo (konferencijos, Programos pristatymas parodose, informaciniai leidiniai, katalogas), mokymo (seminarai gyventojams, savivaldybėms, mokymai BNOV), konsultavimo, skatinimo (investicijų planai ir projektai) priemonės, įgyvendinamų projektų priežiūra. Jas įgyvendinus padidės tikslinės grupės dalyvių skaičius – iki 2018 m. gruodžio 31 d. 51 % renovuotinų daugiabučių gyventojai pritars daugiabučių modernizavimui ir, esant tinkamoms aplinkybėms, ketins dalyvauti Programoje, bus didinamas viešųjų pastatų energinis efektyvumas.

Projekto uždaviniai ir veiklos jiems pasiekti:

1. Padidinti visuomenės informuotumą ir formuoti palankią visuomenės nuomonę apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (toliau – Programa):

 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis nacionalinėje spaudoje.
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis nacionalinėje spaudoje (ne tematikomis).
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis regioninėje spaudoje.
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis specializuotoje spaudoje.
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis nacionalinėje televizijoje.
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis nacionalinėje televizijoje (ne tematikomis).
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis nacionaliniame radijuje.
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis regioninio transliuotojo rusų kalba transliuojamoje radijo programoje ir vietinėje lenkų kalba transliuojamoje radijo programoje.
 • Informacijos rengimas ir skelbimas ne reklamos priemonėmis interneto žiniasklaidoje.
 • Programos pristatymas susijusios srities parodoje.

2. Teikti tikslinėms grupėms išsamią informaciją apie valstybės paramos teikimo sąlygas ir procedūras, geros praktikos pavyzdžius, informuoti apie savarankiško energijos taupymo priemonių diegimo galimybes ir poreikį, siekiant, kad ketinančiųjų tai daryti kiekis kasmet didėtų po 2 proc.

 • Seminarų gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms rengimas ir įgyvendinimas.
 • Mokymų daugiabučių namų administratoriams, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir pan. rengimas ir įgyvendinimas.
 • Konferencijų organizavimas.
 • Reklaminių suvenyrų gamyba ir platinimas tikslinėms grupėms.
 • Spausdintos dalomosios medžiagos (lankstinukai, informaciniai leidiniai) gamyba ir platinimas.
 • Programos pristatymas susijusios srities parodoje.

3. Užtikrinti techninę ir administracinę pagalbą įgyvendinamų modernizavimo projektų atsakingiems asmenims ir gyventojams bei užtikrinti, kad projektai būtų įgyvendinami kokybiškai.

 • Teikti konsultacijas (tiesiogiai ir telefonu) organizaciniai, techniniais, administraciniais ir projektų įgyvendinimo klausimais.
 • Investicijų planų, įskaitant energinio naudingumo sertifikatų prieš namo modernizavimo priemonių įgyvendinimą, parengimas neefektyviai energiją naudojantiems daugiabučiams namams.
 • Kokybės priežiūros specialistų planiniai ir neplaniniai vizitai objektuose.
 • Pastatų modernizavimui skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių katalogo parengimo paslaugos.

4. Atlikti visuomenės informavimo stebėseną.

 • Kiekybiniai ir kokybiniai visuomenės nuomonės tyrimai.
 • Visuomenės informavimo priemonių stebėsena (monitoringas).

5. Paskatinti savivaldybes dalyvauti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programoje (toliau – Programa).

 • Seminarų savivaldybių administracijų darbuotojams, atsakingiems už komunalinį, šilumos ūkį ir pastatų priežiūros organizavimą rengimas ir įgyvendinimas.
 • Investicijų projektų, įskaitant energinio naudingumo sertifikatų prieš namo modernizavimo priemonių įgyvendinimą, parengimas neefektyviai energiją naudojantiems viešiesiems pastatams.
En Ru