lt
en ru
Pradžia
En Ru

Valstybės paramos teikimas

Dokumentų formos

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 paskelbtą kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus parengta paraiškos forma.

Čia pateikiami pavyzdiniai dokumentai, skirti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimų raštu organizavimui, kai yra priimami sprendimai, susiję su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu ir lengvatinio kredito ėmimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šie dokumentai yra parengti vadovaujantis tik bendrosiomis Civilinio kodekso, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų ir Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis. Dėl šios priežasties kiekvienu konkrečiu atveju šiuos dokumentus reikėtų peržiūrėti ir pritaikyti taip, kad jie atitiktų ir daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus, jungtinės veiklos sutartį ar atitinkamos savivaldybės patvirtintus butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo nuostatus bei kitus taikytinus teisės aktus ar dokumentus.

Priedai:

Kitos formos:

1) Prašymas derinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų planą;(Nauja redakcija)

2) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma Būsto energijos taupymo agentūrai (energiją taupančios priemonės);

3) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma Būsto energijos taupymo agentūrai (kitoms priemonėms);

4) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma savivaldybėms (energiją taupančioms priemonėms);

5) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma savivaldybėms (kitoms priemonėms);

6) Prašymo apmokėti projekto ar jo dalies parengimo išlaidas forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

7) Statinio techninio darbo projekto paslaugų priėmimo ir perdavimo aktas

8) Prašymo kompensuoti projekto ar jo dalies išlaidas forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

9) Prašymo apmokėti statybos techninės priežiūros išlaidas forma;(Nauja redakcija 2017-12-05)

10) Prašymo kompensuoti statybos techninės priežiūros išlaidas forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

11) Prašymo apmokėti projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas forma;(Nauja redakcija 2017-12-05)

12) Prašymo kompensuoti projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

13) Prašymo papildomai Valstybės paramai (klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) energinį efektyvumą didinančioms priemonėms forma;(Nauja redakcija nuo 2017-06-30)

14) Prašymo suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms forma;(Nauja redakcija nuo 2018-11-06)

15) Prašymo Valstybės paramai kredito draudimo įmokoms apmokėti forma;

16) Prašymo suteikti Valstybės paramą apmokant kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomos gyvenamosioms patalpoms, projekto įgyvendinimo metu/įgyvendinus projektą forma;

17) Prašymas išduoti pažymą apie galimos suteikti nereikšmingos pagalbos dydį butų ir kitų patalpų savininkams vykdantiems ūkinę veiklą; (Nauja redakcija nuo 2018-05-22)

18) Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma;

19) Prašymas pritarti rangos darbų sutarčiai;

20) Prašymas derinti Projekto (jo dalies) rengimo paslaugų, Projekto (jo dalies) ekspertizes, statybos techninės priežiūros, rangos darbų su projektu (ar jo dalies) pirkimo paslaugų ataskaitą; (Papildyta prašymo forma nuo 2018-07-25)

21) Prašymas derinti rangos darbų pirkimo ataskaitą; (Papildyta prašymo forma nuo 2018-07-25)

22) Prašymas suteikti Valstybės paramą kompensuojant kiekvieno kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms; (Nauja redakcija 2016-12-29)

23) Prašymas dėl papildomų staybos rangos darbų;

24) Natūrinių matavimų akto pavyzdys investicijų planų rengėjams.

25) PVM sąskaitos-faktūros pavyzdys

26) Prašymo pritarti ar pratęsti projekto įgyvendinimo termino pratęsimui forma.

27) Prašymas apmokėti/kompensuoti likusį neišmokėtą projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dydį

28) Prašymas apmokėti/kompensuoti likusias neišmokėtas projekto (jo dalies) parengimo išlaidas

29) Prašymas apmokėti/kompensuoti likusį neišmokėtą valstybės paramos dydį už statybos techninės priežiūros išlaidas

30) Prašymas dėl paslaugų ar darbų sutarties pritarimo ir pirkimo suderinimo akto pasirašymo

31) Rekomenduojama papildomos valstybės paramos, kompensuojant 10 procentų investicijų, išskaidymo lentelė

En Ru